Data

Bahagian 1 - Data dan Kegunaan Data

Kegunaan Data

Bahagian 2 - Jenis dan Sumber Data

Sumber Data Primer

Pemerhatian

Borang Temu Bual

Borang Senarai Semak

Borang Maklumat Diri

Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder

Bahagian 3 - Merekod Data

Bahagian 4 - Menyusun Data kepada Maklumat